Seminar  Room

PROFESSIONAL PLACE

ห้องพันธุดิษยมณฑล

จำนวน: 70-270 ท่าน

ขนาด: 264.4 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿8,000บ. / เต็มวัน: ฿16,000บ.

Class Room
90
ท่าน
Theatre
270
ท่าน
U Shape
70
ท่าน
U+I Shape
130
ท่าน
O Shape
70
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 2

ห้องพุทธชาด

จำนวน: 45-120 ท่าน

ขนาด: 161.6 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿6,000บ. / เต็มวัน: ฿12,000บ.

Class Room
70
ท่าน
Theatre
120
ท่าน
U Shape
45
ท่าน
U+I Shape
65
ท่าน
O Shape
50
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ห้องลีลาวดี

จำนวน: 25-60 ท่าน

ขนาด: 94.5 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿4,500บ. / เต็มวัน: ฿9,000บ.

Class Room
40
ท่าน
Theatre
60
ท่าน
U Shape
25
ท่าน
U+I Shape
50
ท่าน
O Shape
25
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ห้องเอื้องหลวง

จำนวน: 15-25 ท่าน

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿2,500บ. / เต็มวัน: ฿5,000บ.

Class Room
15
ท่าน
Theatre
25
ท่าน
U Shape
15
ท่าน
U+I Shape
-
ท่าน
O Shape
18
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 3

ห้องคัทลียา

จำนวน: 15-25 ท่าน

ขนาด: 32.89 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿2,500บ. / เต็มวัน: ฿5,000บ.

Class Room
15
ท่าน
Theatre
25
ท่าน
U Shape
15
ท่าน
U+I Shape
-
ท่าน
O Shape
18
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ห้องนนทรี 1

จำนวน: 70-300 ท่าน

ขนาด: 425.3 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿9,000บ. / เต็มวัน: ฿18,000บ.

Class Room
150
ท่าน
Theatre
300
ท่าน
U Shape
70
ท่าน
U+I Shape
100
ท่าน
O Shape
75
ท่าน

ตำแหน่ง: ชั้น 4

ห้องนนทรี 2

จำนวน: 25-60 ท่าน

ขนาด: 71.5 ตร.ม.

ค่าบริการ: ครึ่งวัน: ฿4,000บ. / เต็มวัน: ฿8,000บ.

Class Room
40
ท่าน
Theatre
60
ท่าน
U Shape
25
ท่าน
U+I Shape
50
ท่าน
O Shape
25
ท่าน